ЗАКОН УКРАЇНИ Про оренду державного та комунального майна

Про оренду державного та комунального майна

(назва в редакції ЗаконуУкраїни від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

Закон введено в дію з дня опублікування — 2 червня 1992 року(згідно з Постановою Верховної Ради Українивід 10 квітня 1992 року N 2270-XII)

(З 1 січня 2010 року до цього Закону будуть внесені зміни згідно із Законом України від 25 червня 2009 року N 1563-VI)

(У тексті Закону слова «арбітражного суду» виключено згідно із Законом України від 19 лютого 2009 року N 1022-VI)

https://www.youtube.com/watch?v=upload

Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

(преамбула в редакції Законів України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР,від 20.05.99 р. N 685-XIV)

4. Оренда майна інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди. 

Оренда майна інших форм власності регулюється положеннями цього Закону, якщо орендарями є державні підприємства, в тому числі Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта».

(частину четверту статті 1 доповнено абзацом другимзгідно із Законом України від 13.09.2001 р. N 2680-III)

1. Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

(абзац п’ятий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР,в редакції Закону України від 20.05.99 р. N 685-XIV)

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України «Про підприємництво»;

цілісні майнові комплекси казенних підприємств;

(частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно із Законом України від 14.10.98 р. N 177-XIV)

цілісні майнові комплекси структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) казенних підприємств, що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України «Про підприємництво»;

(частину другу статті 4 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом України від 14.10.98 р. N 177-XIV)

об’єкти державної власності, що мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» (крім пам’яток культурної спадщини), а також об’єкти, включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, затвердженого Законом України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», які випускають підакцизну продукцію, крім цілісних майнових комплексів, які випускають підакцизну продукцію, переданих в оренду до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 29 червня 2004 року.

ПОДРОБНЕЕ:  В Америке 80 лет назад был отменен сухой закон - Общество

(частину другу статті 4 доповнено абзацом п’ятимзгідно із Законом України від 29.06.2004 р. N 1905-IV,абзац п’ятий частини другої статті 4 із змінами, внесенимизгідно із Законами України від 29.11.2005 р. N 3126-IV,від 23.09.2008 р. N 574-VI)

3. Законодавчими актами України може бути доповнено перелік підприємств, майнові комплекси яких не можуть бути об’єктами оренди.

(частина третя статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

Фонд державного майна України, його регіональні відділення та представництва — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, а також майна, що не увійшло до статутних фондів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що є державною власністю, крім майна, що належить до майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук;

(абзац другий статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР,від 20.05.99 р. N 685-XIV,від 07.02.2002 р. N 3065-III,від 29.06.2004 р. N 1911-IV)

органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, — щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;

(абзац третій статті 5 в редакціїЗакону України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

підприємства — щодо окремого індивідуально визначеного майна та нерухомого майна, загальна площа яких не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, а з дозволу органів, зазначених в абзацах другому та третьому цієї статті, — також щодо структурних підрозділів підприємств (філій, цехів, дільниць) та нерухомого майна, що перевищує площу 200 кв. м.

(абзац четвертий статті 5 в редакціїЗаконів України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР,від 20.05.99 р. N 685-XIV,від 13.09.2001 р. N 2680-III,із змінами, внесеними згідно ізЗаконом України від 29.06.2004 р. N 1905-IV)

Стаття 6. Орендарі

1. Орендарями згідно з цим Законом можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

(абзац перший частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.

(абзац другий частини першої статті 6 в редакціїЗакону України від 29.06.2004 р. N 1905-IV)

ПОДРОБНЕЕ:  Парковка возле дома - советы адвокатов и юристов

2. Особливості оренди майна для здійснення підприємницької та іншої діяльності громадянами та юридичними особами іноземних держав та особами без громадянства визначаються законодавством України.

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оренду державного та комунального майна

(частина друга статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до статті 6 цього Закону, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у статті 5 цього Закону. Орендодавець може оголосити конкурс на право оренди майна у порядку, встановленому частиною сьомою статті 9 цього Закону.

(частина перша статті 7 із змінами, внесенимизгідно із Законом України від 29.06.2004 р. N 1905-IV)

2. За наявності ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу орендодавець у триденний термін повинен повідомити про це трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

3. Трудовий колектив протягом п’ятнадцяти днів, враховуючи день отримання повідомлення про наявність заяви (ініціативи) щодо оренди цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, має право прийняти рішення про оренду цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, утворити господарське товариство та подати орендодавцю у встановленому порядку заяву щодо оренди відповідного майна.

(стаття 7 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

(назва статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

1. Рішення трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу про оренду цілісного майнового комплексу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів трудового колективу підприємства. Ініціативу щодо оренди структурного підрозділу повинна підтримати більш як половина складу трудового колективу цього підрозділу.

(частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

2. Після прийняття рішення про оренду цілісного майнового комплексу члени трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу засновують відповідно до чинного законодавства господарське товариство.

https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru

(частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

3. До реєстрації у встановленому порядку статуту господарського товариства кожен член трудового колективу підприємства або його структурного підрозділу, цілісний майновий комплекс якого передається в оренду, має право вступити у зазначене господарське товариство на підставі особистої заяви.

ПОДРОБНЕЕ:  Все о личных медицинских книжках работников

(частина третя статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

4. Створене членами трудового колективу господарське товариство має переважне перед іншими фізичними та юридичними особами право на укладення договору оренди майна того підприємства, структурного підрозділу, де створене це товариство.

(частина четверта статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 23.12.97 р. N 768/97-ВР)

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди, направляють заяву, проект договору оренди, а також інші документи згідно з переліком, що визначається Фондом державного майна України (далі — матеріали), відповідному орендодавцеві, зазначеному у статті 5 цього Закону. 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector